ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29211
55%
111:1
อนุบาล 3549
45%
19:1
ระดับปฐมวัย14620
11%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 161420
18%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 211415
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 38715
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 471219
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 59817
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111223
21%
123:1
ระดับประถมศึกษา4267109
59%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17916
29%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 213518
33%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3111021
38%
121:1
มัธยมศีกษาตอนต้น312455
30%
318:1
รวมทั้งสิ้น8797184
100%
1117:1