ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28412
44%
112:1
อนุบาล 37815
56%
115:1
ระดับปฐมวัย151227
21%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 19514
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 2549
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3639
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 49817
22%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 59514
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 68715
19%
115:1
ระดับประถมศึกษา463278
60%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1358
31%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26511
42%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3527
27%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น141226
20%
39:1
รวมทั้งสิ้น7556131
100%
1112:1