ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27613
50%
113:1
อนุบาล 39413
50%
113:1
ระดับปฐมวัย161026
19%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 39716
21%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 49514
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 58917
22%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 63710
13%
110:1
ระดับประถมศึกษา403676
56%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17512
36%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2426
18%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311415
45%
115:1
มัธยมศีกษาตอนต้น221133
24%
311:1
รวมทั้งสิ้น7857135
100%
1112:1