ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28412
52%
112:1
อนุบาล 36511
48%
111:1
ระดับปฐมวัย14923
23%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1235
7%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 27310
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3279
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 451217
22%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 59615
20%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 671320
26%
120:1
ระดับประถมศึกษา324476
77%
613:1
รวมทั้งสิ้น465399
100%
812:1