ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17411
38%
111:1
อนุบาล 29211
38%
111:1
อนุบาล 3527
24%
17:1
ระดับปฐมวัย21829
27%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 110414
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 29413
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 33912
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 44711
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 58715
19%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 651015
19%
115:1
ระดับประถมศึกษา394180
73%
613:1
รวมทั้งสิ้น6049109
100%
912:1