ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28715
45%
115:1
อนุบาล 39918
55%
118:1
ระดับปฐมวัย171633
17%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 1639
9%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 28715
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 310616
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 415520
19%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121123
22%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 661521
20%
121:1
ระดับประถมศึกษา5747104
54%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1111122
39%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27613
23%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 315722
39%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น332457
29%
319:1
รวมทั้งสิ้น10787194
100%
1118:1