ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29716
55%
116:1
อนุบาล 38513
45%
113:1
ระดับปฐมวัย171229
16%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 17714
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 211718
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 315621
19%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 410818
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 571522
20%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 661218
16%
118:1
ระดับประถมศึกษา5655111
60%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17714
30%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 215823
50%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3549
20%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น271946
25%
315:1
รวมทั้งสิ้น10086186
100%
1117:1