ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-22
25%
12:1
อนุบาล 3336
75%
16:1
ระดับปฐมวัย358
16%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1448
19%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 27310
23%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-22
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4279
21%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 57310
23%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
9%
14:1
ระดับประถมศึกษา232043
84%
67:1
รวมทั้งสิ้น262551
100%
86:1