ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1246
18%
16:1
อนุบาล 251217
50%
117:1
อนุบาล 35611
32%
111:1
ระดับปฐมวัย122234
40%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
17%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 45510
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5527
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
21%
111:1
ระดับประถมศึกษา282452
60%
69:1
รวมทั้งสิ้น404686
100%
910:1