ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2527
37%
17:1
อนุบาล 36612
63%
112:1
ระดับปฐมวัย11819
23%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 14812
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 211112
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 35510
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4246
9%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5549
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 613316
25%
116:1
ระดับประถมศึกษา402565
77%
611:1
รวมทั้งสิ้น513384
100%
811:1