ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
30%
13:1
อนุบาล 3437
70%
17:1
ระดับปฐมวัย6410
20%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2235
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 43811
28%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
13%
15:1
ระดับประถมศึกษา182139
80%
67:1
รวมทั้งสิ้น242549
100%
86:1