ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112
25%
12:1
อนุบาล 3336
75%
16:1
ระดับปฐมวัย448
11%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 17411
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2448
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3358
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4437
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 57714
22%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 68917
26%
117:1
ระดับประถมศึกษา333265
89%
611:1
รวมทั้งสิ้น373673
100%
89:1