ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211819
33%
119:1
อนุบาล 3231639
67%
220:1
ระดับปฐมวัย342458
12%
319:1
ประถมศึกษาปีที่ 1302151
12%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 2283361
14%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 3233558
14%
229:1
ประถมศึกษาปีที่ 4403474
17%
325:1
ประถมศึกษาปีที่ 5484189
21%
330:1
ประถมศึกษาปีที่ 6444892
22%
331:1
ระดับประถมศึกษา213212425
88%
1528:1
รวมทั้งสิ้น247236483
100%
1827:1