ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 214721
47%
121:1
อนุบาล 3141024
53%
124:1
ระดับปฐมวัย281745
16%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 117926
16%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111627
16%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101222
13%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 4191332
20%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 5201535
21%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111122
13%
122:1
ระดับประถมศึกษา8876164
57%
627:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111920
25%
120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2181836
44%
136:1
มัธยมศึกษาปีที่ 371825
31%
125:1
มัธยมศีกษาตอนต้น364581
28%
327:1
รวมทั้งสิ้น152138290
100%
1126:1