ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1448
32%
18:1
อนุบาล 2336
24%
16:1
อนุบาล 34711
44%
111:1
ระดับปฐมวัย111425
31%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 1459
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2415
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3516
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 44812
21%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 58513
23%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 68311
20%
111:1
ระดับประถมศึกษา332356
69%
69:1
รวมทั้งสิ้น443781
100%
99:1