ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1112
18%
12:1
อนุบาล 2213
27%
13:1
อนุบาล 3516
55%
16:1
ระดับปฐมวัย8311
28%
34:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
24%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4527
24%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
17%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 63-3
10%
13:1
ระดับประถมศึกษา181129
73%
65:1
รวมทั้งสิ้น261440
100%
94:1