ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1415
24%
15:1
อนุบาล 2628
38%
18:1
อนุบาล 3358
38%
18:1
ระดับปฐมวัย13821
21%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 19615
26%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 2639
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3279
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4538
14%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 65510
17%
110:1
ระดับประถมศึกษา302858
57%
610:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15611
48%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2549
39%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3213
13%
13:1
มัธยมศีกษาตอนต้น121123
23%
38:1
รวมทั้งสิ้น5547102
100%
129:1