ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1347
37%
17:1
อนุบาล 2527
37%
17:1
อนุบาล 3325
26%
15:1
ระดับปฐมวัย11819
33%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 1639
23%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3358
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4538
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
8%
13:1
ระดับประถมศึกษา211839
67%
67:1
รวมทั้งสิ้น322658
100%
96:1