ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3112
100%
12:1
ระดับปฐมวัย112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2112
15%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 43-3
23%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5426
46%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 62-2
15%
12:1
ระดับประถมศึกษา10313
87%
43:1
รวมทั้งสิ้น11415
100%
53:1