ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1141731
21%
131:1
อนุบาล 2302252
35%
226:1
อนุบาล 3293564
44%
232:1
ระดับปฐมวัย7374147
25%
529:1
ประถมศึกษาปีที่ 1422971
16%
324:1
ประถมศึกษาปีที่ 2362763
14%
321:1
ประถมศึกษาปีที่ 3424385
19%
328:1
ประถมศึกษาปีที่ 4373673
17%
324:1
ประถมศึกษาปีที่ 5423678
18%
326:1
ประถมศึกษาปีที่ 6373067
15%
322:1
ระดับประถมศึกษา236201437
75%
1824:1
รวมทั้งสิ้น309275584
100%
2325:1