ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1426
21%
16:1
อนุบาล 26511
39%
111:1
อนุบาล 310111
39%
111:1
ระดับปฐมวัย20828
25%
39:1
ประถมศึกษาปีที่ 1347
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
21%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3617
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
22%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5459
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 65510
17%
110:1
ระดับประถมศึกษา322658
52%
610:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1134
15%
14:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28311
42%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35611
42%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น141226
23%
39:1
รวมทั้งสิ้น6646112
100%
129:1