ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15914
19%
114:1
อนุบาล 2131326
35%
213:1
อนุบาล 3181735
47%
218:1
ระดับปฐมวัย363975
19%
515:1
ประถมศึกษาปีที่ 1212041
13%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 2302454
17%
227:1
ประถมศึกษาปีที่ 3242347
15%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 4312758
18%
319:1
ประถมศึกษาปีที่ 5382967
21%
322:1
ประถมศึกษาปีที่ 6242852
16%
317:1
ระดับประถมศึกษา168151319
81%
1620:1
รวมทั้งสิ้น204190394
100%
2119:1