ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1167
37%
17:1
อนุบาล 2224
21%
14:1
อนุบาล 3448
42%
18:1
ระดับปฐมวัย71219
21%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 18513
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 2549
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3325
7%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 410212
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 512517
24%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 68816
22%
116:1
ระดับประถมศึกษา462672
79%
612:1
รวมทั้งสิ้น533891
100%
910:1