ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 11-1
20%
11:1
อนุบาล 2-11
20%
11:1
อนุบาล 3213
60%
13:1
ระดับปฐมวัย325
17%
32:1
ประถมศึกษาปีที่ 15-5
20%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
24%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 42-2
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
16%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
24%
16:1
ระดับประถมศึกษา151025
83%
64:1
รวมทั้งสิ้น181230
100%
93:1