ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-11
11%
11:1
อนุบาล 2213
33%
13:1
อนุบาล 35-5
56%
15:1
ระดับปฐมวัย729
25%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
30%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
22%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 64-4
15%
14:1
ระดับประถมศึกษา161127
75%
65:1
รวมทั้งสิ้น231336
100%
94:1