ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1415
13%
15:1
อนุบาล 251015
39%
115:1
อนุบาล 371118
47%
118:1
ระดับปฐมวัย162238
29%
313:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 29716
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 391120
22%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 414418
20%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 58614
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 67613
14%
113:1
ระดับประถมศึกษา533992
71%
615:1
รวมทั้งสิ้น6961130
100%
914:1