ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1448
17%
18:1
อนุบาล 281321
45%
121:1
อนุบาล 313518
38%
118:1
ระดับปฐมวัย252247
30%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 19817
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121224
22%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 315621
19%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 411718
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 58513
12%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 651116
15%
116:1
ระดับประถมศึกษา6049109
70%
618:1
รวมทั้งสิ้น8571156
100%
917:1