ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1459
60%
19:1
อนุบาล 2213
20%
13:1
อนุบาล 3123
20%
13:1
ระดับปฐมวัย7815
27%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1123
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 27-7
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 37411
27%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 56511
27%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6235
12%
15:1
ระดับประถมศึกษา261541
73%
67:1
รวมทั้งสิ้น332356
100%
96:1