ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 31-1
100%
11:1
ระดับปฐมวัย1-1
8%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
9%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
9%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
9%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
36%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
36%
14:1
ระดับประถมศึกษา8311
92%
52:1
รวมทั้งสิ้น9312
100%
62:1