ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
75%
13:1
อนุบาล 3-11
25%
11:1
ระดับปฐมวัย224
21%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
7%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
7%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
27%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
33%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-22
13%
12:1
ระดับประถมศึกษา9615
79%
63:1
รวมทั้งสิ้น11819
100%
82:1