ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
17%
11:1
อนุบาล 35-5
83%
15:1
ระดับปฐมวัย6-6
13%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1268
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2415
12%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 45510
24%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5628
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6358
20%
18:1
ระดับประถมศึกษา212041
87%
67:1
รวมทั้งสิ้น272047
100%
86:1