ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2718
40%
18:1
อนุบาล 34812
60%
112:1
ระดับปฐมวัย11920
32%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 1426
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 35510
23%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4628
19%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5358
19%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
21%
19:1
ระดับประถมศึกษา232043
68%
67:1
รวมทั้งสิ้น342963
100%
88:1