ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2347
70%
17:1
อนุบาล 33-3
30%
13:1
ระดับปฐมวัย6410
25%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2314
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4527
23%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
23%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6426
20%
16:1
ระดับประถมศึกษา21930
75%
65:1
รวมทั้งสิ้น271340
100%
85:1