ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25712
41%
112:1
อนุบาล 38917
59%
117:1
ระดับปฐมวัย131629
19%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 111617
14%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 2191029
23%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 37512
10%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4141226
21%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111122
18%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 661218
15%
118:1
ระดับประถมศึกษา6856124
81%
621:1
รวมทั้งสิ้น8172153
100%
819:1