ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1415
36%
15:1
อนุบาล 2426
43%
16:1
อนุบาล 3123
21%
13:1
ระดับปฐมวัย9514
34%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
22%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4426
22%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
19%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
19%
15:1
ระดับประถมศึกษา161127
66%
65:1
รวมทั้งสิ้น251641
100%
95:1