ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 13-3
20%
13:1
อนุบาล 2549
60%
19:1
อนุบาล 3213
20%
13:1
ระดับปฐมวัย10515
38%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
20%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
16%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415
20%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5516
24%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6213
12%
13:1
ระดับประถมศึกษา17825
63%
64:1
รวมทั้งสิ้น271340
100%
94:1