ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1459
36%
19:1
อนุบาล 27310
40%
110:1
อนุบาล 3426
24%
16:1
ระดับปฐมวัย151025
31%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 1426
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 33811
20%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 421012
22%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
20%
111:1
ระดับประถมศึกษา223355
69%
69:1
รวมทั้งสิ้น374380
100%
99:1