ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112
25%
12:1
อนุบาล 3426
75%
16:1
ระดับปฐมวัย538
19%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1639
26%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2426
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3617
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-22
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
15%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
15%
15:1
ระดับประถมศึกษา221234
81%
66:1
รวมทั้งสิ้น271542
100%
85:1