ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1358
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 38412
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 48816
24%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 56713
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
11%
17:1
ระดับประถมศึกษา353166
100%
611:1
รวมทั้งสิ้น353166
100%
611:1