ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1639
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 29413
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 38715
23%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 46511
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 5549
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
14%
19:1
ระดับประถมศึกษา392766
100%
611:1
รวมทั้งสิ้น392766
100%
611:1