ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210717
47%
117:1
อนุบาล 311819
53%
119:1
ระดับปฐมวัย211536
24%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 112618
22%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 2369
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111324
29%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
6%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 56915
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 62911
13%
111:1
ระดับประถมศึกษา374582
55%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 13811
37%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26713
43%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3426
20%
16:1
มัธยมศีกษาตอนต้น131730
20%
310:1
รวมทั้งสิ้น7177148
100%
1113:1