ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27714
48%
114:1
อนุบาล 39615
52%
115:1
ระดับปฐมวัย161329
21%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 1369
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111122
30%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
5%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 48816
22%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 5279
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 64913
18%
113:1
ระดับประถมศึกษา304373
53%
612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17714
39%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2426
17%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311516
44%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น221436
26%
312:1
รวมทั้งสิ้น6870138
100%
1113:1