ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3437
100%
17:1
ระดับปฐมวัย437
8%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 13710
12%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 22911
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 39817
21%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 48513
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 512618
22%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 64812
15%
112:1
ระดับประถมศึกษา384381
92%
614:1
รวมทั้งสิ้น424688
100%
713:1