ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1538
26%
18:1
อนุบาล 2527
23%
17:1
อนุบาล 311516
52%
116:1
ระดับปฐมวัย211031
21%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 1639
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 37815
20%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
17%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 571320
26%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 6448
11%
18:1
ระดับประถมศึกษา373976
51%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110414
34%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23912
29%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311415
37%
115:1
มัธยมศีกษาตอนต้น241741
28%
314:1
รวมทั้งสิ้น8266148
100%
1212:1