ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1426
19%
16:1
อนุบาล 212517
53%
117:1
อนุบาล 3639
28%
19:1
ระดับปฐมวัย221032
20%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 27815
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 37714
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 481220
24%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 5549
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 610515
18%
115:1
ระดับประถมศึกษา434184
53%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 13912
29%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210313
31%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310717
40%
117:1
มัธยมศีกษาตอนต้น231942
27%
314:1
รวมทั้งสิ้น8870158
100%
1213:1