ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1213
43%
13:1
อนุบาล 22-2
29%
12:1
อนุบาล 32-2
29%
12:1
ระดับปฐมวัย617
17%
32:1
ประถมศึกษาปีที่ 1527
20%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 59514
40%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 6134
11%
14:1
ระดับประถมศึกษา211435
83%
66:1
รวมทั้งสิ้น271542
100%
95:1