ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-55
71%
15:1
อนุบาล 3112
29%
12:1
ระดับปฐมวัย167
21%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1347
26%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
19%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-22
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6257
26%
17:1
ระดับประถมศึกษา101727
79%
65:1
รวมทั้งสิ้น112334
100%
84:1