ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-22
50%
12:1
อนุบาล 3-22
50%
12:1
ระดับปฐมวัย-44
8%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
18%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3516
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4527
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
18%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
25%
111:1
ระดับประถมศึกษา281644
92%
67:1
รวมทั้งสิ้น282048
100%
86:1