ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 11-1
5%
11:1
อนุบาล 24711
55%
111:1
อนุบาล 3448
40%
18:1
ระดับปฐมวัย91120
12%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 113619
20%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
10%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 39716
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 461016
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 54913
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 614721
22%
121:1
ระดับประถมศึกษา504494
55%
616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1121325
45%
125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27613
23%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 313518
32%
118:1
มัธยมศีกษาตอนต้น322456
33%
319:1
รวมทั้งสิ้น9179170
100%
1214:1