ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210919
49%
119:1
อนุบาล 3101020
51%
120:1
ระดับปฐมวัย201939
14%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 171421
14%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 29918
12%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 3151833
22%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 412921
14%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111425
17%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141630
20%
130:1
ระดับประถมศึกษา6880148
52%
625:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151732
32%
132:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2191938
38%
138:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3161430
30%
130:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5050100
35%
333:1
รวมทั้งสิ้น138149287
100%
1126:1